โครงการสร้างสุข “น้องอิ่มท้อง พี่สุขใจ” ปีที่ 1

วันที่ 8 มกราคม 2564  นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ระนอง มอบหมายให้นางสุทธิรา  หงษ์เจริญ รองผอ.สพป.ระนอง นางวันดี ละศรีจันทร์ รองผอ.สพป.ระนองพร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีชรุณ สุนทรนนท์ ประธานเครือข่ายการจัดการศกึษาที่ 3 และคณะกรรมการ อ.ต.ก.ป.น. ลงพื้นที่มอบข้าวสารจากโครงการ สร้างสุข “น้องอิ่มท้อง พี่สุขใจ” ปีที่ 1ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหาดทรายดำและโรงเรียนบ้านหาดทรายดำ สาขาหน้านอก จำนวน 91 คน  โดยมีคณะครู และตัวแทนนักเรียน เป็นผู้รับมอบข้าวสาร ทั้งนี้  คณะครู และตัวแทนนักเรียน ได้ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านที่ร่วมบริจาคเงินเพื่อซื้อข้าวสารในโครงการครั้งนี้