ประเมินต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านบางริ้น

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ระนอง มอบหมายให้คณะกรรมการประเมินต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ปีการศึกษา 2563 ซึ่งประกอบด้วย นางสุทธิรา หงษ์เจริญ รองผอ.สพป.ระนอง นางนวลจิรา ธรรมสิริพร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางเพ็ญณี แก้วเกื้อกูล ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ นางสุธิดา ศรีวิไล นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และนางสาวนงลักษณ์ ทองบางหรง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ประเมิน เชิงประจักษ์ในการคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเป็นต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในการนี้ ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางริ้น คณะครูและนักเรียนที่ให้การต้อนรับอย่างกัลยาณมิตร