ประเมินต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ระนอง มอบหมายให้คณะกรรมการ ประเมินต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ปีการศึกษา 2563 ซึ่งประกอบด้วย นางนวลจิรา ธรรมสิริพร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางเพ็ญณี แก้วเกื้อกูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสุธิดา ศรีวิไล นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และนางสาวนงลักษณ์ ทองบางหรง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ดำเนินการประเมินคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเป็น ต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ในระดับเขตพื้นที่ การศึกษา ในการนี้ ขอขอบคุณรองผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ คณะครูและนักเรียนที่ให้การต้อนรับอย่างกัลยาณมิตร