ประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาระนอง (กรรมการโดยตำแหน่งและประเภทผู้แทน)

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาระนอง ประธานในการประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาระนอง พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาและกรรมการโดยตำแหน่ง ประกอบด้วย    ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองระนอง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกระบุรี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกะเปอร์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรละอุ่น ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสุขสำราญ และกรรมการประเภทผู้แทน ประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ผู้แทนสถานศึกษาเอกชน ผู้แทนสถานศึกาาอาชีวศึกษา ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา ผู้แทนศูนย์บริหารการศึกษานอกโรงเรียน ผู้แทนค่ายลูกเสือ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อร่วมพิจารณาคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาระนอง  ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง