ระเบียบกฏหมาย

– งานอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
– ว19/2555 หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
– ว17/2552 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
– ว21/2560 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
– ว22/2560 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
– ว14/2561แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
– คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะและโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม (ว 21)
– งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
   – ว 6/2563 หลักเกณฑ์ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
– รายละเอียดองค์ประกอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
– ว 19/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
– แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลุูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพฐ. พ.ศ.2559
– แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลุูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพฐ. พ.ศ.2560
– งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
– ว15/2561 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
– ว5/2562 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
-ว6/2562 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา