ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โครงการปฐมนิเทศข้ราชการและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำงบประมาณ 2563 ในหัวข้อ ” การเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน “และมอบเข็มที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2561 ให้กับผู้เข้ารับการอบรม เป็นที่ระลึกและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็นเวลาสองปืก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูอย่างมีระบ มีมาตรฐานแลมีคุณภาพ ส่งผลต่อผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมปฐมนิเทศในครั้งนี้ จำนวน 31 คน คณะวิทยากรให้ความรู้ประกบด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ให้ความรู้ที่สำคัญ และเกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงานในหน้ำที่ ให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 40 จัดอบรมระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมปะการัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง