ประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นางสุทธิรา หงษ์เจริญ รอง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มทุกกลุ่ม,ผู้รับผิดชอบโครงการและบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ณ ห้องประชุมพรรั้ง สพป.ระนอง