ประชุมพิจารณาการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์  ผอ.สพป.ระนอง พร้อมทั้งตัวแทนเครือข่ายการจัดการศึกษา ทั้ง 9 เครือข่าย และผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมพิจารณาการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ งบดำเนินงาน รายการซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ระบบไฟฟ้า ประปา ภายในอาคารฯ ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง