ร่วมอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ระนอง ร่วมอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)