ประวัติการศึกษาและการทำงาน

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ    ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 – 2545

ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน        ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน