ประชุมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 น.ส.พนอ ทิพย์พิมลรัตน์ เป็นประธานการประชุม การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สพฐ. เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการในส่วนที่เก็บข้อมูล ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง