นางสาวภัททิยา วนาพฤกษ์พงศ์

๒. นางสาวภัททิยา วนาพฤกษ์พงศ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน ดังนี้

งานธุรการ

                   ๑. งานรับหนังสือราชการ

                   ๒. งานส่งหนังสือราชการ

                   ๓. งานการจัดทำหนังสือราชการ

                   ๔. งานจัดการประชุมภายในกลุ่ม

                   ๕. งานจัดการความรู้ภายในกลุ่ม

                   ๖. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ

                       ที่ได้รับมอบหมาย

                   ๗. ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ๘. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวพนิตนันท์  เพชรนาค ในกรณีที่ลาหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

                   ๙. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย