นางวิไลลักษณ์  จุลเสนีย์ชร นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

นางวิไลลักษณ์  จุลเสนีย์ชร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

 

1.นางวิไลลักษณ์  จุลเสนีย์ชร 
1.1 เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ค่าจ้างชั่วคราว
1.2 รายละเอียดการรับจ่ายเงินทุกประเภทในระบบจ่ายตรงเงินเดือน และค่าจ้าง
1.3 เงินทดรองราชการ (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าการศึกษาบุตร)
1.4 ทะเบียนคุมเงินประจำงวด