นางสาวกรรณิการ์  ชูศรี

นางสาวกรรณิการ์ ชูศรี   ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
8.1 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
8.2 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ
8.3 การจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ
8.4 การจัดทำทะเบียนคุมการรับ-จ่ายดวงตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์
8.5 การจัดทำทะเบียนคุมการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
8.6 การคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์และส่งเงินชดใช้ แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
8.7 การขอแก้ไขคำผิดในราชกิจจานุเบกษาและประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
8.8 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศศาสนา และประชาชน
8.9 การขอมีบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน /ราชการชายแดน
8.10 การขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้วันลาและหรือวันหยุดราชการ
8.11 การขออนุญาตการลาและเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างระหว่างลาในส่วนที่เกิน 60 วันทำการ
8.12 การขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหาร
8.13 การขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารให้แก่ครู ตามมาตรา 14(5)
8.14 งานขออยู่ต่อในราชอาณาจักรและการขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้แก่ครูชาวต่างประเทศ
8.15 การจัดทำบัญชีถือจ่ายลูกจ้างประจำ (จ.18) และแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
8.16 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาและผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล มอบหมาย