อบรมปฎิบัติการผ่านระบบทางไกลออนไลน์ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัย(3-5 ปี) และสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย

วันที่ 8 มิถุนายน 2562 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยผ่านระบบทางไกลโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมไอเฟลอินน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยโครงการดังกล่าวสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ได้ดำเนินการจัดอบรมปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลออนไลน์ เพื่อพัฒนาครูปฐมวัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสังกัดสำนักงานคณกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ครูปฐมวัยพัฒนาศักยภาพในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ในระดับปฐมวยัได้อย่างมีประสิทธิภาพ