พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา (MOU)

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมคลีโอพัตรา สพป.ระนอง จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาระหว่าง สพป.ระนองและผู้อำนวยการสถานศึกษา
โดยมี นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ เป็นประธานการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา และประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) เพื่อวางแผนการปฏิบัติหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี จำนวน 18 ราย อย่างเป็นระบบ