แบบฝึกทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) สำหรับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่