เอกสารเผยแพร่กลุ่มการเงินและสินทรัพย์

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
***ขณะนี้โรงเรียนสามารถส่งเงินได้ 2 ช่องทางดังนี้
1.ผ่านระบบ KTB Corporate Online (ส่งผ่านธนาคาร) ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง
2.ผ่านเครื่อง EDC (ติดต่อที่ สพป.ระนอง)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
ตุลาคม 2561พฤศจิกายน 2561ธันวาคม 2561
มกราคม 2562กุมภาพันธ์ 2562มีนาคม 2562
เมษายน 2562พฤษภาคม 2562มิถุนายน 2562
กรกฎาคม 2562สิงหาคม 2562กันยายน 2562
งบทดลองรายเดือน
ตุลาคม 2561พฤศจิกายน 2561ธันวาคม 2561
มกราคม 2562กุมภาพันธ์ 2562มีนาคม 2562
เมษายน 2562พฤษภาคม 2562มิถุนายน 2562
กรกฎาคม 2562สิงหาคม 2562กันยายน 2562
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน/รายไตรมาส
ตุลาคม 2561พฤศจิกายน 2561ธันวาคม 2561สรุปผลไตรมาสที่ 1แผนภูมิภาพ
มกราคม 2562กุมภาพันธ์ 2562มีนาคม 2562สรุปผลไตรมาสที่ 2แผนภูมิภาพ
เมษายน 2562พฤษภาคม 2562มิถุนายน 2562สรุปผลไตรมาสที่ 3แผนภูมิภาพ
กรกฎาคม 2562สิงหาคม 2562กันยายน 2562สรุปผลไตรมาสที่ 4แผนภูมิภาพ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 แผนภูมิภาพ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 แผนภูมิภาพ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
ครั้งที่ 1ครั้งที่ 2ครั้งที่ 3ครั้งที่ 4

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ปีงบประมาณ พ.ศ .2561

ระเบียบ แนวปฏิบัติ

**เบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
**งบบุคลากรภาครัฐ
**การใช้จ่ายของส่วนราชการ
**คู่มือการเบิกจ่ายเงินสำหรับโรงเรียน
**คู่มือราชพัสดุ หัวข้อที่ 1
**คู่มือราชพัสดุ  หัวข้อที่ 2

download1

 

โทรศัพท์/โทรสาร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
077-800027