นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : ศษ.บ.ปฐมวัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วิทยฐานะ/ระดับ : เชี่ยวชาญ
สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง