นางสุดา  เจี่ยกุญธร นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

นางสุดา  เจี่ยกุญธร
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

งานพัสดุ

1.นางสุดาเจี่ยกุญธร  
1.1 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซมทรัพย์สิน
1.2 ดำเนินงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
1.3 ดำเนินการขออนุญาตรื้อถอน จำหน่าย
1.4 ดำเนินการเรื่องติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
1.5 ตรวจสอบหลักฐานเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ ค่าปรับปรุงซ่อมแซม ของโรงเรียน