บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางรัชฎาภรณ์  กฤติยาโชติปกรณ์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

งานการเงิน

นางวิไลลักษณ์  จุลเสนีย์ชร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

งานบัญชี

นางพรทิพา  มีกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

งานพัสดุ

นางสุดา  เจี่ยกุญธร
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

นางสาวศริญญา  บุหงา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวศิริขวัญ  วรสิงห์
เจ้าพนักงานพัสดุ

นางอุราวรรณ  ผู้วานิช
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางวัลลิกา  พรหมมินทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสิริพร  บุญเซียม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

งานธุรการ

นางอรวีร์  อินริสพงษ์
พนักงานธุรการ ส.4