บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

bukk1-1

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางรัชฎาภรณ์  กฤติยาโชติปกรณ์ รับผิดชอบงาน
1.1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีหน้าที่รับผิดชอบงานในกลุ่มทั้งหมด
1.2 บริหาร ควบคุม เร่งรัด ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ
1.3 ตรวจสอบหลักฐานการขอเบิกกับเอกสารการขอเบิกทุกรายการก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ
1.4 ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน บันทึกการปรับปรุงบัญชีสิ้นปี ปิดบัญชีประจำปี
1.5 โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ กันเงิน ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

งานการเงิน

1.นางวิไลลักษณ์  จุลเสนีย์ชร รับผิดชอบงาน
1.1 เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ค่าจ้างชั่วคราว
1.2 รายละเอียดการรับจ่ายเงินทุกประเภทในระบบจ่ายตรงเงินเดือน และค่าจ้าง
1.3 เงินทดรองราชการ (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าการศึกษาบุตร)
1.4 ทะเบียนคุมเงินประจำงวด
2. นางสาวศริญญา  บุหงา รับผิดชอบงาน
2.1 ค่าตอบแทน วิทยากรอิสลาม ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ ฯลฯ
2.2 ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ฝึกอบรมและจัดงาน ประชุม ราชการ ค่าพาหนะรับส่งนักเรียน
2.3 ค่าสาธารณูปโภค
2.4 เงินยืมราชการ
3. นางอุราวรรณ  ผู้วานิช รับผิดชอบงาน
3.1 ขอรับบำเหน็จ บำนาญปกติ บำนาญพิเศษ บำเหน็จตกทอด
3.2 รายละเอียดการหักภาระผูกพันบำเหน็จบำนาญ
3.3 รับ-จ่ายเงินทุกประเภท
4. นางสิริพร  บุญเซียม รับผิดชอบงาน
4.1 ตรวจสอบและเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร
4.2 ตรวจสอบและเบิกค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซม จ้างเหมาบริการของโรงเรียน
4.3 ตรวจสอบและเบิกเงินประกันสัญญา โครงการอาหารกลางวัน รายได้สถาน  ศึกษา รายได้่ค่าปรับ
4.4 จัดทำข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
4.5 ดำเนินการขออนุญาตเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา

งานบัญชี

นางพรทิพา  มีกุล รับผิดชอบงาน
1. บันทึกบัญชี รับ-จ่ายเงินทุกประเภท ในระบบ GFMIS
2. จัดทำสมุดเงินสด ทะเบียนคุมเงินฝาก ทะเบียนคุมลูกหนี้ ทะเบียนคุมฎีกา
3. บันทึกรายการรับนำส่งเงินในระบบ GFMIS
4. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน

งานพัสดุ

1. นางสุดา  เจี่ยกุญธร  รับผิดชอบงาน
1.1 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซมทรัพย์สิน
1.2 ดำเนินงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
1.3 ดำเนินการขออนุญาตรื้อถอน จำหน่าย
1.4 ดำเนินการเรื่องติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
1.5 ตรวจสอบหลักฐานเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ ค่าปรับปรุงซ่อมแซม ของโรงเรียน
2. นางสาวศิริขวัญ  วรสิงห์ รับผิดชอบงาน
2.1 จัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างรายการวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ ของ สพป.ระนอง
2.2 งานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2.3 เบิก-จ่ายวัสดุ และจัดทำบัญชีวัสดุ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน รายการวัสดุคงทนถาวร
2.4 ตรวจสอบหลักฐานค่าจ้างเหมาบริการของโรงเรียน
3. นางวัลลิกา  พรหมมินทร์ รับผิดชอบงาน
3.1 จัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์ของ สพป.ระนอง
3.2 ตรวจสอบหลักฐานค่าจ้างเหมาบริการของโรงเรียน
3.3 จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน
3.4 ดำเนินการควบคุม ยืม เก็บรักษาครุภัณฑ์ของ สพป.ระนอง
3.5 ดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปี
3.6 ดำเนินการขอใช้ นำขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ การส่งคืนที่ราชพัสดุ

งานธุรการ

นางอรวีร์  อินริสพงษ์  รับผิดชอบงาน
1. รับ-ส่งหนังสือราชการภายในกลุ่ม
2. งานสำเนาหนังสือ และถ่ายเอกสารงานในกลุ่ม
3. จัดทำทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก
4. งานจัดทำหนังสือแจ้งเวียน ระเบียบ กฎหมาย ข้อปฏิบัติที่่เกี่ยวข้อง
5. จัดเก็บรวบรวมรายงานการเงิน รายงานการใช้ใบเสร็จ รายงานรายได้สถานศึกษา
6. รวบรวมแฟ้มงานของกลุ่ม เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา