ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
สพป.ระนอง รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ โดยนายชยพล บัวดิษ รอง ผอ.สพป.ระนอง รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ระนอง พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ระนอง ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการ นำโดยนายชวลิต โพธิ์นคร ประธานคณะกรรมการ นายวสันต์ สุทธาวาศ นักวิชาการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ดร.คชกรณ์ บัวคำ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เป็นคณะกรรมการในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของ สพป.ออนไลน์ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมปะการัง ชั้น3 สพป.ระนอง โดยในช่วงเช้าคณะกรรมการได้ประเมินระบบออนไลน์ผู้มีส่วนได่ส่วนเสียในการดำเนินงานของ สพป.ซึ่งได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากบุคคลภายนอก ครู ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน50ท่าน หลังจากนั้นประเมินการตอบแบบสอบถามออนไลน์(ITA) สำหรับบุคลากรใน สพป.ระนอง และประเมินตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปประกอบการประเมินต่อไป