ประชุม Video Conference เรื่อง วางแผนการจัดการศึกษาของโรงเรียน การสอนของครู การเรียนของนักเรียน ช่วงปิดเทอม เปิดเทอม

วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ผู้อำนวยการส่พักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองร่วมเป็นประธานในการประชุมทางไกลผ่านระบบ Conference (Google meet) ร่วมกับประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาทั้ง 9 เครือข่าย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เพื่อเตรียมการวางแผนการจัดการศึกษาของโรงเรียน การสอนของครู และการเรียนของนักเรียน ช่วงปิด-เปิดภาคเรียน ช่วงการแพร่ระบาคของไวรัส Covid -19 โดยนำนโยบายของเลขาธิการ กพฐ. จากที่ประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่เน้นย้ำและส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบทางไกล Conference ใช่ช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19