นางสุภาณี  เลิศศักดิ์วานิช

นางสุภาณี  เลิศศักดิ์วานิช
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
โทรศัพท์ 077-800028

นางสุภาณี  เลิศศักดิ์วานิช  ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ  ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบงาน ดังนี้

1.ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์

  1. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ลำดับที่ ๒ กรณีผู้อำนวยการกลุ่มไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
  2. งานประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน
  3. งานการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร
  4. งานเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารและผลงาน
  5. งานเลขานุการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
  6. ปฏิบัติงานแทน นางปรารถนา แสงระวี ในกรณีที่ลาหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
  7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย