นางปรารถนา  แสงระวี

นางปรารถนา  แสงระวี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ 077-800028

นางปรารถนา  แสงระวี  ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้

  1. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
  2. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานประสานงาน
  3. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ลำดับที่ ๑ กรณีผู้อำนวยการกลุ่มไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
  4. วางแผน จัดระบบ ควบคุม โปรแกรมในระบบงานบริหารทั่วไป
  5. จัดระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ AMSS
  6. จัดระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ e-office
  7. ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ กรณีเลขานุการไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้

8.งานควบคุม /ตรวจสอบและสรุปบัญชีลงเวลามาปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว

9.ควบคุมการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง

10.งานคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KRS)

11.งานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

12.งานควบคุมภายใน

13.งานรวบรวมและบันทึกข้อมูลหน่วยการใช้ไฟฟ้า – น้ำมัน ของทุกเดือน รายงานผ่านทาง website ชื่อ www.e-report.energy.go.th

14.งานสรรหาคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา  (ก.ต.ป.น.)

  1. งานขอกำหนดพื้นที่พิเศษ พร้อมจัดทำคำขอรับเงินพื้นที่พิเศษ
  2. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย