ร่วมพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ และเพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวและถวายความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรฯ พระวิชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมีนางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษากล่าวรายงาน ซึ่งในนามสำนักงานลูกเสือจังหวัดระนองขอขอบคุณสถานศึกษาที่จัดส่งกองลูกเสือเข้าร่วมพิธี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เทศบาลเมืองระนอง สถานีตำรวจภูธรเมืองระนอง โรงพยาบาลระนอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคารที่ให้การสนับสนุนการจัดพิธีในครั้งนี้