นางสาวขวัญฤทัย  ช่วยแท่น

นางสาวขวัญฤทัย ช่วยแท่น  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน) มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้
6.1 งานขอให้มีวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู, ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการ
6.2  งานขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่ง ครู, ศึกษานิเทศก์วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ, วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ด้านที่ 1, 2) และวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ
6.3  งานขอให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้บริหารการศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ,  วิทยฐานะเชี่ยวชาญ(ด้านที่ 1,2) และวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ
6.4 งานขอให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู, ศึกษานิเทศก์, ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้บริหารการศึกษา) วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ, วิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ด้านที่ 3) และวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ
6.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาและผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล มอบหมาย