นางสาวอรพรรณ ธนบัตร

นางสาวอรพรรณ  ธนบัตร  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
12.1 ปฏิบัติงานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล (ออกเลขหนังสือส่ง ส่งงานในระบบ e-filling)
12.2 แจ้งเวียนหนังสือราชการ
12.3 งานให้บริการการสำเนาทะเบียนประวัติ ก.พ.7 / กคศ.16
12.4 งานออกหนังสือรับรองเงินเดือน
12.5 ดำเนินการประชุมภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล
12.6 ประสานงานระหว่างกลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานและสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่ม
12.7 การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร
12.5 เบิกวัสดุในการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานภายในกลุ่ม
12.6 งานการจัดทำและดูแลเว็ปไซต์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
12.7 งานการจัดทำประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางของกลุ่มบริหารงานบุคคล และประสานกับตามที่ผู้บังคับบัญชาและผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล มอบหมาย

12.8 จัดทำเปลี่ยนแปลงข้อมูลค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรง
12.9 งานควบคุมการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
12.10 งานจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
12.11 งานจัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
12.12 งานจัดทำทะเบียนประวัติพนักงานราชการ
12.13 งานควบคุมและตรวจสอบเกี่ยวกับแฟ้มประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลาออกจากราชการและถึงแก่กรรม
12.14 งานควบคุมและตรวจสอบเกี่ยวกับสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญ (กบข.) และการขอรับเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญ (กบข.) ในกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม
12.15 การจัดทำทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) อิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
12.16 งานโปรแกรมบริหารงานบุคคล (P – OBEC) ในส่วนของงาน จ.18, งานเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเลื่อนขั้นพนักงานราชการ
12.17 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาและผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล มอบหมาย