นางอัจฉรา  วิเศษ


นางอัจฉรา วิเศษ   ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง  มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
5.1 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คนที่ 2  กรณีผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
5.2 กำหนดแผนการปฏิบัติงาน  กำกับ  ควบคุม  ติดตาม  ตรวจสอบ  วินิจฉัย  ให้คำปรึกษาแนะนำและช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง ก่อนเสนอผู้อำนวยการกลุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตามลำดับ
5.3 งานวางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.4 งานจัดทำสถิติข้อมูลบุคคล ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของทุกปี และรายงานบัญชีจัดชั้นเรียนและการเกลี่ยอัตรากำลังของข้าราชการครู
5.5 งานจัดทำบัญชีรายละเอียดปริมาณงานของสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาย้ายและการเกลี่ยอัตรากำลังของข้าราชการครู
5.6 งานกำหนดจำนวนอัตรากำลังของสถานศึกษาในสังกัดตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด
5.7 งานขอกำหนดอัตราตั้งใหม่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.8 งานเกลี่ยอัตรากำลัง การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ในสถานศึกษา)
5.9 งานเกลี่ยอัตรากำลัง การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
5.10 งานจัดทำข้อมูลและควบคุมอัตรากำลังของข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา และจัดทำ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานอัตรากำลังให้แก่หน่วยงานต่างๆ
5.11 งานวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลวางแผนกำลังคนในสถานศึกษาและส่งเสริมประสานให้สถานศึกษาจัดทำแผนอัตรากำลังของสถานศึกษา
5.12 งานวิเคราะห์ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อตรวจสอบการใช้ตามความจำเป็น ความต้องการ ความขาดแคลนเกี่ยวกับเกณฑ์และแผนอัตรากำลังของสถานศึกษา
5.13 งานประสานการดำเนินการและประเมินสภาพความต้องการกำลังคนกับภารกิจของหน่วยงานและสถานศึกษา
5.14 งานขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ว่าง
5.15 งานควบคุมทะเบียนอัตราว่างของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.16 งานดำเนินการตามมาตรการกำหนดขนาดกำลังคนภาครัฐ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ในสถานศึกษา)
5.17 งานจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ในสถานศึกษา) ที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ และที่เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ในสถานศึกษา
5.18 งานจัดสรรอัตรานักเรียนทุนของกระทรวงศึกษาธิการ, โครงการเพชรในตม, นักเรียนทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.), โครงการครูมืออาชีพและโครงการครูพันธุ์ใหม่
5.19 งานโปรแกรม P-Obec ของกลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
5.20 งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
5.21 งานกำหนดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
5.22 งานโปรแกรม HRMS งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
5.23 งานกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
5.24 งานปรับปรุงกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งการดำเนินการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และลูกจ้างประจำ
5.25 งานวิเคราะห์และการวางแผนอัตรากำลังลูกจ้างประจำ
5.26 งานจัดทำข้อมูลและควบคุมอัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และลูกจ้างประจำ และจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงานต่างๆ
5.27 งานกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และลูกจ้างประจำ
5.28 งานดำเนินการตามยุทธศาสตร์การปรับขนาดกำลังคนภาครัฐในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และลูกจ้างประจำ
5.29 งานจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ และที่เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
5.30 งานเกลี่ยอัตรากำลัง การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และลูกจ้างประจำ
5.31 ดำเนินการเสนอเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ต่อ กศจ.
5.32 ดำเนินการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.33 ดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.34 ดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มใหม่
5.35 เสนอเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ต่อ อกศจ.
5.36 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาและผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล มอบหมาย