นางสาวธนพร  กุลสวัสดิ์


นางสาวธนพร  กุลสวัสดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มนโยบายและแผน
นางสาวธนพร  กุลสวัสดิ์  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้
1.1 ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  มีหน้าที่ ตรวจสอบ กลั่นกรอง ติดตาม กำกับดูแล การดำเนินงานของกลุ่มนโยบายและแผน ประกอบด้วย งานนโยบายและแผน งานวิเคราะห์งบประมาณ งานติดตามประเมินผลและรายงานผล ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำ การปฏิบัติงานของทุกงานในกลุ่มนโยบายและแผน ให้ถูกต้องภาพตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการด้านการศึกษา การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน การบริหารงบประมาณ และการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ก่อนเสนอรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามลำดับ
1.2 มีหน้าที่กำกับ ติดตาม พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ การดำเนินงานของสถานศึกษาตามกรอบภารกิจงานของกลุ่มนโยบายและแผน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.3 รับผิดชอบงานต่างๆ ในกลุ่มนโยบายและแผน ดังนี้
1.3.1 งานวิเคราะห์ และพัฒนานโยบายทางการศึกษา โดยการวิเคราะห์นโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาทุกระดับ ตลอดจนวิเคราะห์ วิจัย ผลการจัดการศึกษา เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนา และเผยแพร่ สนับสนุนการนำนโยบาย แนวทางการพัฒนาไปใช้ในการจัดการศึกษา
1.3.2 งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยการร่วมวิเคราะห์สังเคราะห์ เพื่อวางแผนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และประสานการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
1.3.3 งานวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อวางแผน จัดทำ และเผยแพร่แผนพัฒนาเฉพาะกิจต่างๆ เช่น แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3.4 งานตรวจสอบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา และให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้สถานศึกษาจัดทำและนำแผนไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3.5 การบริหารงบประมาณทุกประเภท โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดทำข้อมูลสารสนเทศ เพื่อใช้ประกอบการจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณทุกประเภท ตลอดจนใช้ความรู้ ประสบการณ์ เพื่อให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขปัญหา การบริหารงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง และสถานศึกษาในสังกัด ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและเกิดประโยชน์สูงสุด
1.3.6 สร้างและใช้นวัตกรรมในการกำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล การบริหารงบประมาณทุกประเภทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองและสถานศึกษาในสังกัด
1.3.7 วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นผลการดำเนินงานในเชิงปริมาณ และคุณภาพ เพื่อสรุปและจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษาเผยแพร่สู่สาธารณชนและรายงานต้นสังกัด
1.3.8 พัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โดยสร้างหรือพัฒนา แบบประเมินต่างๆ และนวัตกรรม เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับติดตาม ประเมินและรายงานผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
1.3.9 งานจัดทำทะเบียนคุมเงินประจำงวด เพื่อสอบทานให้สอดคล้องกับบัญชีจัดสรร งบประมาณ ตลอดจนเพื่อใช้ในการบริหารงบประมาณ
1.4 งานนโยบายต่างๆ วิเคราะห์ สังเคราะห์ นโยบายทุกระดับทั้งนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวง นโยบายจังหวัด ฯลฯ เพื่อประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนการดำเนินงานพร้อมติดตามประเมินและรายงานผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ
1.5 งานศึกษาวิจัย เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานทั้งด้านเทคนิค เครื่องมือ รูปแบบวิธีการทำงานนวัตกรรมต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน คุณภาพครู และสถานศึกษา
1.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย