แผนการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ว.17)

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเข้ารับการอบรม ณ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามรายละเอียดดังแนบ