กลุ่มการเงิน

ข่าวสารต่างๆ

ตุลาคม 2565พฤศจิกายน 2565ธันวาคม 2565
มกราคม 2566กุมภาพันธ์ 2566มีนาคม 2566
เมษายน 2566พฤษภาคม 2566มิถุนายน 2566
กรกฎาคม 2566สิงหาคม 2566กันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีของงบทดลอง

ตุลาคม 2565พฤศจิกายน 2565ธันวาคม 2565
มกราคม 2566กุมภาพันธ์ 2566มีนาคม 2566
เมษายน 2566พฤษภาคม 2566มิถุนายน 2566
กรกฎาคม 2566สิงหาคม 2566กันยายน 2566 รายละเอียดแนบ

ตุลาคม 2565พฤศจิกายน 2565ธันวาคม 2565สรุปผลไตรมาสที่ 1แผนภูมิภาพ
มกราคม 2566กุมภาพันธ์ 2566มีนาคม 2566สรุปผลไตรมาสที่ 2แผนภูมิภาพ
เมษายน 2566พฤษภาคม 2566มิถุนายน 2566สรุปผลไตรมาสที่ 3แผนภูมิภาพ
กรกฎาคม 2566สิงหาคม 2566กันยายน 2566สรุปผลไตรมาสที่ 4แผนภูมิภาพ

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
-แบบ 7127 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
-แบบ 7129 คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
-แบบ 7130 หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
-แบบ 7131 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
-แบบ 7132 หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ
-แบบ 7133 หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ
-แบบ 7134 หนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล กรณีข้าราชการได้รับคำสั่งให้
ไปปฏิบัติราชการต่างส่วนราชการผู้เบิก
-แบบ 7136 หน้างบใบสำคัญเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

สวัสดิการการศึกษาบุตร
-แบบ 7219 หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ
-แบบ 7220 หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ
-แบบ 7221 หนังสือแสดงเจตนารับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร(กรณีผู้มีสิทธิได้รับคำสั่ง
ให้ไปช่วยปฏิบัติราชการ)
-แบบ 7222 หน้างบใบสำคัญเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ประกอบหลักฐานขอเบิก
-แบบ 7223 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

ค่าเช่าบ้าน
-แบบ 6005 แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
-แบบ 6006 แบบขอเบิกค่าเช่าบ้าน
-แบบรายงานการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้าน

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ/ฝึกอบรม
-แบบ 8708
-แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน
-แบบใบสำคัญค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน
-บันทึกขอยืมเงินทดรองราชการ
-สัญญาการยืมเงิน
-ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
-ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
-ขออนุญาตโดยสารเครื่องบิน
-ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (ค่าชดเชยน้ำมัน)
-บันทึกส่งใช้เงินทดรองราชการ
-บันทึกขอเบิกเงินค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม
-ตัวอย่าง บัญชีลงเวลา

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการรับเงิน
-แบบขอรับเงินผ่านธนาคาร (สำหรับข้าราชการ)
-แบบขอรับเงินผ่านธนาคาร (ผู้รับเงินที่ไม่ใช่ข้าราชการ)
-ใบมอบฉันทะ
-ใบสำคัญรับเงิน
-ใบสำคัญรับเงินสมนาคุณวิทยากร


แบบฟอร์มเกี่ยวกับการนำส่งเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
-ใบแจ้งการชำระเงินรายได้แผ่นดิน/เงินฝากคลัง
-ใบแจ้งการชำระเงินเบิกเกินส่งคืน

งานบัญชี

แบบฟอร์มบัญชีโรงเรียน
-แนบ 1 ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก
-แนบ 4 ทะเบียนคุมการรับและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน
-แนบ 6 ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ-เงินฝาก
-แนบ 8 ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
-แนบ 9 ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
-แนบ 10 ใบเบิกเงินฝาก
-แนบ 11 รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
-สมุดคู่ฝาก


งานพัสดุ

ติดต่อเรา