กลุ่มการเงิน

ข่าวสารต่างๆ

ดูทั้งหมด

ตุลาคม 2566พฤศจิกายน 2566ธันวาคม 2566สรุปผลไตรมาสที่ 1แผนภูมิภาพ
มกราคม 2567กุมภาพันธ์ 2567มีนาคม 2567สรุปผลไตรมาสที่ 2แผนภูมิภาพ
เมษายน 2567พฤษภาคม 2567มิถุนายน 2567สรุปผลไตรมาสที่ 3แผนภูมิภาพ
กรกฎาคม 2567สิงหาคม 2567กันยายน 2567สรุปผลไตรมาสที่ 4แผนภูมิภาพ

งานการเงิน

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
-แบบ 7127 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
-แบบ 7129 คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
-แบบ 7130 หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
-แบบ 7131 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
-แบบ 7132 หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ
-แบบ 7133 หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ
-แบบ 7134 หนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล กรณีข้าราชการได้รับคำสั่งให้
ไปปฏิบัติราชการต่างส่วนราชการผู้เบิก
-แบบ 7136 หน้างบใบสำคัญเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

สวัสดิการการศึกษาบุตร
-แบบ 7219 หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ
-แบบ 7220 หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ
-แบบ 7221 หนังสือแสดงเจตนารับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร(กรณีผู้มีสิทธิได้รับคำสั่ง
ให้ไปช่วยปฏิบัติราชการ)
-แบบ 7222 หน้างบใบสำคัญเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ประกอบหลักฐานขอเบิก
-แบบ 7223 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

ค่าเช่าบ้าน
-แบบ 6005 แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
-แบบ 6006 แบบขอเบิกค่าเช่าบ้าน
-แบบรายงานการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้าน

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ/ฝึกอบรม
-แบบ 8708
-แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน
-แบบใบสำคัญค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน
-บันทึกขอยืมเงินทดรองราชการ
-สัญญาการยืมเงิน
-ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
-ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
-ขออนุญาตโดยสารเครื่องบิน
-ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (ค่าชดเชยน้ำมัน)
-บันทึกส่งใช้เงินทดรองราชการ
-บันทึกขอเบิกเงินค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม
-ตัวอย่าง บัญชีลงเวลา

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการรับเงิน
-แบบขอรับเงินผ่านธนาคาร (สำหรับข้าราชการ)
-แบบขอรับเงินผ่านธนาคาร (ผู้รับเงินที่ไม่ใช่ข้าราชการ)
-ใบมอบฉันทะ
-ใบสำคัญรับเงิน
-ใบสำคัญรับเงินสมนาคุณวิทยากร


แบบฟอร์มเกี่ยวกับการนำส่งเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
-ใบแจ้งการชำระเงินรายได้แผ่นดิน/เงินฝากคลัง
-ใบแจ้งการชำระเงินเบิกเกินส่งคืน

งานบัญชี

แบบฟอร์มบัญชีโรงเรียน
-แนบ 1 ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก
-แนบ 4 ทะเบียนคุมการรับและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน
-แนบ 6 ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ-เงินฝาก
-แนบ 8 ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
-แนบ 9 ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
-แนบ 10 ใบเบิกเงินฝาก
-แนบ 11 รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
-สมุดคู่ฝาก


งานพัสดุ

โทรศัพท์/โทรสาร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
077-800027

ติดต่อเรา