วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้กําหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัด ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

“พัฒนาองค์กรคุณธรรม ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา บนพื้นฐานความเป็นไทย ภายใต้การมีส่วนร่วม สู่ศตวรรษที่ 21”

พันธกิจ (Mission)

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
  2. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม หลักสูตร และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  1. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง
  2. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อเสริมสร้างคุณภาพการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์ (Goals)

  1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย มีคุณธรรม คุณภาพสู่มาตรฐานสากล
  1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม
  2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู  และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะและวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
  1. สถานศึกษามีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
  2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

กลยุทธ์ (Strategy)

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและ  ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาประชากรวัยเรียนทุกช่วงวัย และเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

ติดต่อเรา