เอกสารการเงิน

download1
เอกสารเพื่อใช้ในการเบิกจ่ายเงินที่เกี่ยวข้อง


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)

ตุลาคม 2564พฤศจิกายน 2564ธันวาคม 2564
มกราคม 2565กุมภาพันธ์ 2565มีนาคม 2565
เมษายน 2565พฤษภาคม 2565มิถุนายน 2565
กรกฎาคม 2565สิงหาคม 2565กันยายน 2565

งบทดลองรายเดือน

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีของงบทดลอง

ตุลาคม 2564พฤศจิกายน 2564ธันวาคม 2564
มกราคม 2565กุมภาพันธ์ 2565มีนาคม 2565
เมษายน 2565พฤษภาคม 2565มิถุนายน 2565
กรกฎาคม 2565สิงหาคม 2565กันยายน 2565 รายละเอียดแนบ

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน/รายไตรมาส

ตุลาคม 2564พฤศจิกายน 2564ธันวาคม 2564สรุปผลไตรมาสที่ 1แผนภูมิภาพ
มกราคม 2565กุมภาพันธ์ 2565มีนาคม 2565สรุปผลไตรมาสที่ 2แผนภูมิภาพ
เมษายน 2565พฤษภาคม 2565มิถุนายน 2565สรุปผลไตรมาสที่ 3แผนภูมิภาพ
กรกฎาคม 2565สิงหาคม 2565กันยายน 2565สรุปผลไตรมาสที่ 4แผนภูมิภาพ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 แผนภูมิภาพ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 แผนภูมิภาพ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 แผนภูมิภาพ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 แผนภูมิภาพ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายของพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปีภาษี 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ปีงบประมาณ พ.ศ .2561
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ระเบียบ แนวปฏิบัติ

**เบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
**งบบุคลากรภาครัฐ
**การใช้จ่ายของส่วนราชการ
**คู่มือการเบิกจ่ายเงินสำหรับโรงเรียน
**คู่มือราชพัสดุ หัวข้อที่ 1
**คู่มือราชพัสดุ  หัวข้อที่ 2

download1

 

โทรศัพท์/โทรสาร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
077-800027

 
 

ติดต่อเรา