ทำเนียบ คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ระนอง

นายปกาสิต พรประสิทธิ์
นายอำเภอเมืองระนอง
นายศิริชัย คชสิงห์
ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
นายจเร จันทร์วัฒนเดชากุล
ผู้แทน ก.ค.ศ.
นายปรีชา บัวกิ่ง
ผู้แทน กศจ.
นายวันชาติ สุทธิศักดิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล
ว่าที่ร้อยตรีกมล วิภาดาพิสุทธิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
นางสิรินทร วงศ์ตระกูล
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา
นายมนตรี สังข์ชุม
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
นายอิทธิพงษ์ ดุสิตพันธ์
ผู้แทนครู
ว่าที่ร้อยตรี สุพจน์ บุญยืน
ผอ.สพป.ระนอง
อนุกรรมการและเลขานุการ
นางรัชฎาภรณ์ กฤติยาโชติปกรณ์
บุคลากรทางด้านการศึกษาอื่น
ติดต่อเรา