โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น) ปีการศึกษา ๒๕๖๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง แจ้งประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของจังหวัดระนอง
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก (ษ์) ถิ่น) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๖ ตุลาคม ถึง ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ในวิซาเอกการประถมศึกษา จำนวน ๓๕ คน โดยจังหวัดระนอง เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ / ตำบลนาคา อำเภอ สุขสำราญ /และะตำบลนำ้จืด ตำบลนำ้จืดน้อย ตำบลมะมุ ตำบลบางใหญ่ ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี
ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของจังหวัดระนอง โดยสมัครผ่านทาง https:/krurakthin.pkru.ac.th ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หรือติดต่อส่งเอกสารใบสมัครได้ที่ นางสาวสุวรรณี คงทองจีน ศึกษานิเทศก์ โทร. ๐๘๖-๘๗๘-๕๓๔๒ นางศุภศิริ ชัยวัชรินทร์ ศึกษานิเทศก์ โทร. ๐๙๗-๔๕๙-๒๙๓๙ อำเภอกระบุรี ส่งใบสมัคร ได้ที่ ท่าน ผอ.สุพจน์ แก้วกับทอง โทร.๐๙๓-๕๓๕-๓๙๒๓ (ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสงเคราะห์)

ติดต่อเรา