อบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรพัฒนาครูโรงเรียนเครือข่าย วิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา”

วันที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น.

ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเครือข่ายวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา พร้อมด้วยนายก้องภูมิ เจริญราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โดยมีนางสาวอัจฉราวดี อร่ามวิทยานุกูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ในนามคณะผู้จัดการอบรมฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สพป.ระนอง

สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนาครูโรงเรียนเครือข่าย วิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา” เป็นการจัดอบรมขยายผลโดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรให้โรงเรียนศูนย์ของแต่ละเขตดำเนินการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเครือข่าย โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 16 – 17 กันยายน 2566 โดยสำหรับโรงเรียนเครือข่าย มีจำนวน 10 โรงเรียน มีผู้เข้ารับการอบรมโรงเรียนละ 2 คน รวม 20 คน คณะวิทยากรในการจัดอบรมประกอบด้วย คณะครูจากโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านและโรงเรียนบ้านบางปรุ วัตถุประสงค์ในการจัดอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรโรงเรียนเครือข่ายวิทยาศาสตร์พลังสิบให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้หลักสูตรวิทยาศาสตร์พลังสิบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 สามารถนำไปประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อเรา