สพป.ระนอง  ลงพื้นที่เครือข่ายนิเทศการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 “จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน”

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 ณ เครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 7 คอคอดกระ – พระขยางค์

ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์  บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานเปิดการนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ใช้เครือข่ายเป็นฐานในระหว่างวันที่ 1 – 22 พฤศจิกายน 2566 โดยมีประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 7 นายพงษ์ศานติ์ ภูริสิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนมัชฌิมวิทยา เป็นผู้กล่าวรายงาน

สำหรับการลงพื้นที่เปิดคลินิกนิเทศการศึกษาครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครูวิชาการของโรงเรียนภายในเครือข่ายการจัดการศึกษาทุกเครือข่าย ร่วมประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง รวมถึงพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการศึกษาทั้ง 4 ด้านกับผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง รวมเป้าหมายทั้งสิ้นสำหรับเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 7 ครั้งนี้ จำนวน 37 ราย

พร้อมนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองร่วมด้วยมูลนิธิเพื่อการศึกษา ได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทุกโรงเรียนทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่ได้มีการระบุไว้ในระเบียบการมอบทุนของมูลนิธิ ซึ่งสำหรับโรงเรียนในเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 7 มีจำนวน 12 โรงเรียน ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิเพื่อการศึกษา จำนวน 52 ทุน ทุนละ 2,000 บาท ทั้งนี้ ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 7 นายพงษ์ศานติ์ ภูริสิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนมัชฌิมวิทยา ได้กล่าวขอบคุณมูลนิธิเพื่อการศึกษาที่ได้จัดกิจกรรมดีๆ เป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนได้นำทุนการศึกษาดังกล่าวไปพัฒนาตนเองเพื่อแสวงหาความรู้ในการศึกษาต่อไป

ติดต่อเรา