สพป.ระนอง  ลงพื้นที่เครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 1 เพชรอันดามัน เปิดคลินิกนิเทศการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมกลั่นยิ่ง  สำนักงาน สกสค. จังหวัดระนอง

ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์  บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมขับเคลื่อนการนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยใช้เครือข่ายเป็นฐานในระหว่างวันที่ 1 – 22 พฤศจิกายน 2566 โดยมีประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 1 เพชรอันดามัน นายวิชาญ ผยองศักดิ์ กล่าวรายงาน

สำหรับเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 1 เพชรอันดามัน มีเป้าหมายร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครูวิชาการของโรงเรียนภายในเครือข่ายการจัดการศึกษา ร่วมประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง รวมถึงพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการศึกษาทั้ง 4 ด้านกับผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง รวมเป้าหมายทั้งสิ้นสำหรับเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 1 เพชรอันดามัน ครั้งนี้ จำนวน 48 ราย

พร้อมนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองร่วมด้วยมูลนิธิเพื่อการศึกษา มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในโรงเรียนที่ได้มีการระบุไว้ในระเบียบการมอบทุนของมูลนิธิ ซึ่งสำหรับโรงเรียนในเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 1 เพชรอันดามัน มีจำนวน 9 โรงเรียน 43 ทุน ทุนละ 2,000 บาท ทั้งนี้ ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษา 1 เพชรอันดามัน นายวิชาญ ผยองศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางริ้น เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณมูลนิธิเพื่อการศึกษาที่ได้จัดกิจกรรมดี ๆ เป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนได้นำทุนการศึกษาดังกล่าวไปพัฒนาตนเองเพื่อแสวงหาความรู้ในการศึกษาต่อไป

ติดต่อเรา