สพป.ระนอง  ลงพื้นที่เครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 6 ปัทมคีรี เปิดคลินิกนิเทศการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ณ  โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก อ.สุขสำราญ จ.ระนอง

ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์  บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมขับเคลื่อนการนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยใช้เครือข่ายเป็นฐานในระหว่างวันที่ 1 – 22 พฤศจิกายน 2566 โดยมีประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 6 ปัทมคีรี นางสาวกฤษฎาภร คันธเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกำพวน เป็นผู้กล่าวรายงาน

สำหรับเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 6 ปัทมคีรี มีเป้าหมายร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครูวิชาการของโรงเรียนภายในเครือข่ายการจัดการศึกษา ร่วมประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง รวมถึงพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการศึกษาทั้ง 4 ด้านกับผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง รวมเป้าหมายทั้งสิ้นสำหรับเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 6 ปัทมคีรี  ครั้งนี้ จำนวน 52 ราย

พร้อมนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองร่วมด้วยมูลนิธิเพื่อการศึกษา นายพายัพ โอสถเจริญ และนางสุภาณี เลิศศักดิ์วานิช อดีตกรรมการมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนของมูลนิธิฯ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทุกโรงเรียนทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่ได้มีการระบุไว้ในระเบียบการมอบทุนของมูลนิธิ ซึ่งสำหรับโรงเรียนในเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 6 ปัทมคีรี  มีจำนวน 9 โรงเรียน 43 ทุน โรงเรียนสุขสำราญราชรังสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง จำนวน 2 ทุน รวมทั้งสิ้น จำนวน 45 ทุน ทุนละ 2,000 บาท ทั้งนี้ ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 6 ปัทมคีรี นางสาวกฤษฎาภร คันธเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกำพวน ได้กล่าวขอบคุณมูลนิธิเพื่อการศึกษาที่ได้จัดกิจกรรมดี ๆ เป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนได้นำทุนการศึกษาดังกล่าวไปพัฒนาตนเองเพื่อแสวงหาความรู้ในการศึกษาต่อไป

ติดต่อเรา