สพป.ระนอง ลงพื้นที่นิเทศการศึกษาพร้อมมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิเพื่อการศึกษา เครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 2 คุรุรัตนรังสรรค์

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมไอเฟล อินน์ จ.ระนอง

ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์  บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมขับเคลื่อนการนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยใช้เครือข่ายเป็นฐานในระหว่างวันที่ 1 – 22 พฤศจิกายน 2566 โดยมีนายมนตรี สังข์ชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลระนอง (ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 2) กล่าวรายงาน

สำหรับเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 2 มีเป้าหมายการประชุมได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครูวิชาการของโรงเรียนภายในเครือข่ายการจัดการศึกษา ร่วมประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง รวมถึงพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการศึกษาทั้ง 4 ด้านกับผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง รวมเป้าหมายทั้งสิ้นสำหรับเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 2 ครั้งนี้ จำนวน 53 ราย

พร้อมนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองร่วมด้วยมูลนิธิเพื่อการศึกษา นำโดยอดีตกรรมการของมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนของมูลนิธิฯ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทุกโรงเรียนทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่ได้มีการระบุไว้ในระเบียบการมอบทุนของมูลนิธิ ซึ่งสำหรับโรงเรียนในเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 2 มีจำนวน 9 โรงเรียน รวมถึงโรงเรียนหมิงซิน โรงเรียนสตรีระนอง และโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิเพื่อการศึกษา จำนวน 56 ทุน ทุนละ 2,000 บาท ทั้งนี้ ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 2 นายมนตรี สังข์ชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลระนอง ได้กล่าวขอบคุณมูลนิธิเพื่อการศึกษาที่ได้จัดกิจกรรมดีๆ เป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนได้นำทุนการศึกษาดังกล่าวไปพัฒนาตนเองเพื่อแสวงหาความรู้ในการศึกษาต่อไป

ติดต่อเรา