สพป.ระนอง ร่วมต้อนรับคณะสภากาชาดไทย ตรวจเยี่ยมการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทย จังหวัดระนอง

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น.

ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง พร้อมด้วย นางสุทธิรา หงษ์เจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง นายก้องภูมิ เจริญราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง นายปรีชาพล ทองพลอย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ระนอง ร่วมต้อนรับคณะสภากาชาดไทย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร กรรมการสภากาชาดไทย หัวหน้าคณะทำงาน และ ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านวิชาการและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สพฐ. ร่วมลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย โรงเรียนบ้านท่าฉางและโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)

วัตถุประสงค์สำหรับการมาติดตามตรวจเยี่ยมนิเทศในครั้งนี้ เป็นการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ในเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในการแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของเด็กนักเรียน โดยมุ่งเน้นให้ เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ สามารถพัฒนาทักษะของตนเองจนนำไปสู่การอ่านออกและเขียนได้ในที่สุด

ติดต่อเรา