สพป.ระนอง ร่วมกับ สยามอินโนเวชั่นมีเดีย จัดอบรมการสร้างสื่อเทคโนโลยีภาษาไทย เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

วันที่ 27 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มอบหมายให้นายก้องภูมิ เจริญราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อเทคโนโลยีภาษาไทยเพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ สำหรับครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3” ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง โดยมีนางเพ็ญณี แก้วเกื้อกูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน

ตามที่สภาพปัญหาการเรียนภาษาไทยในปัจจุบัน พบว่า การใช้ภาษาไทยของเด็กไทยในปัจจุบัน มีปัญหาในเรื่องการพูดอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้และไม่ถูกต้อง เนื่องจากมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วทำให้เด็กมีความสามารถด้านการอ่าน การเขียน การคิดลดลง

ดังนั้น การสอนของครูในยุคปัจจุบันจึงต้องนำเทคนิคใหม่ ๆ มาใช้จัดกิจกรรมการสอนเพื่อกระตุ้นความสนใจของเด็ก โดยการพยายามสร้างสื่อเทคโนโลยีขึ้นมา ใช้ประกอบการสอนให้ได้ด้วยตนเอง แต่เนื่องจากครูเป็นจำนวนมากไม่มีทักษะความชำนาญในการผลิต หรือออกแบบสร้างสื่อเทคโนโลยีขึ้นมาใช้ตรงตามบทเรียนที่ต้องสอน ครูผู้สอนภาษาไทย จึงควรรู้วิธีการแก้ปัญหาการอ่าน การเขียนอย่างจริงจังในระยะยาว สามารถสร้างความเข้าใจในการนำสื่อเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและวางแผนการสอนภาษาไทยให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของผู้เรียนในยุคปัจจุบัน สร้างความเข้าใจ วิธีการประเมินให้สอดคล้องกับมาตรฐานสาระการเรียนรู้ภาษไทย สามารถออกแบบและผลิตสื่อเทคโนโลยีได้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญสำหรับการพัฒนาเด็กให้อ่านออก เขียนได้ คิดเป็น จึงร่วมมือกับสยามอินโนเวชั่นมีเดีย จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อเทคโนโลยีภาษาไทยเพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ สำหรับครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวนทั้งสิ้น 77 ราย

ติดต่อเรา