สพป.ระนอง จัดประชุมสะท้อนผลการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.

ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานในการประชุมสะท้อนผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา พร้อมด้วย นายก้องภูมิ เจริญราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายของโรงเรียนคุณภาพ ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านห้วยเสียด โรงเรียนชนม์พัฒนา โรงเรียนบ้านบางปรุ และโรงเรียนอนุบาลบ้านด้าน (โรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา) ร่วมประชุมสะท้อนผลการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนางศุภศิริ ชัยวัชรินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพกล่าวสรุปผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน (โรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา)

สำหรับวัตถุประสงค์ในการสะท้อนผลการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นการสรุปผลการดำเนินงานรวมถึงแนรวทางในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยการนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง และของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุ้งเน้นพัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณภาพ รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ของกระทรวงศึกษาธิการ

ติดต่อเรา