สพป.ระนอง จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร สร้างความเข้าใจการประเมิน ITA Online ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 4 มิ.ย. 67

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โดยกลุ่มอำนวยการ จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรในสังกัด สพป.ระนอง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธาน พร้อมนายก้องภูมิ เจริญราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง และบุคลากรในสังกัดทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง

สำหรับกิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อการสร้างความรู้ ความเข้าใจการการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสดังกล่าว เป็นการดำเนินการสร้างการรับรู้ให้บุคลากรในสังกัดได้เข้าใจในการตอบแบบประเมิน ในส่วนของ EIT และ IIT รวมถึงขั้นตอนการดำเนินการจัดส่งข้อมูลแต่ละตัวชี้วัด สำหรับการประเมิน OIT

ทั้งนี้ ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน กล่าวว่า การดำเนินการประเมินคุธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ ที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยเชิงสร้างสรรค์ มากกว่ามุ่งจับผิด เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กรประจำปี ดังนั้น ขอให้บุคลากรทุกคน ดำเนินการปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในความโปร่งใส รวมถึงสิ่งใดที่ต้องมีการปรับปรุงหรือพัฒนา ขอให้ดำเนินการอย่างเต็มกำลังความสามารถภายใต้กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง สามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ ซึ่งสำหรับการประเมิน ITA มิได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน รวมถึงผู้รับบริการต่าง ๆ ทั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง

ติดต่อเรา