สพป.ระนอง ขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ. ปรับกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัยและหลากหลาย โดยใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์พลังสิบ

วันที่ 27 มีนาคม 2567

ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเครือข่าย โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา” ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2567 พร้อมด้วย นางศุภศิริ ชัยวัชรินทร์ ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่ายกะเปอร์พัฒน์ ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน โดยมีนางวาสนา เพชรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดอบรม

สำหรับการอบรมในครั้งนี้ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ซึ่งได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ให้เป็นโรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรวิทยาศาสตร์พลังสิบ นับตั้งแต่ ปีการศึกษา 2565 และในปีการศึกษา 2566 นี้ ได้มีการขยายผลสู่โรงเรียนเครือข่าย วิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา จำนวน 10 โรงเรียน คือ โรงเรียนอนุบาลระนองโรงเรียนชาติเฉลิม โรงเรียนบ้านสำนัก โรงเรียนบ้านบางเบน โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก โรงเรียนมัชฌิมวิทยา โรงเรียนบ้านสองแพรก โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง

สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานได้มอบหมายให้โรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ แต่ละเขตพื้นที่ดำเนินการจัดอบรมขยายผลโดยจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนศูนย์ของแต่ละเขต โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน จึงกำหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนา ศักยภาพครูโรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สพป.ระนอง โดยมีโรงเรียนเครือข่ายจำนวน 10 โรงเรียน มีผู้เข้ารับการอบรมโรงเรียนละ 2 คน รวม 20 คน คณะวิทยากรในการ จัดอบรม ประกอบด้วย คณะครูจากโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัตถุประสงค์ในการจัดอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรโรงเรียนเครือข่ายวิทยาศาสตร์พลังสิบให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้หลักสูตรวิทยาศาสตร์พลังสิบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ไปจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ว่าที่สุพจน์ บุญยืน กล่าววแสดงความยินดี และชื่นชมโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ในฐานะโรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 10 โรงเรียน ที่ได้เข้าร่วมในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษานี้ เนื่องจากในสังคมปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นไปอย่างรวดเร็วตลอดเวลา การเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สถานศึกษาต้องดำเนินการให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่คุณครูในการนำกิจกรรมวิทยาศาสตร์พลังสิบไปจัดกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อเรา