ร่วมประชุมการรับนักเรียนและการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย

7 กุมภาพันธ์ 2567

ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง พร้อมด้วยนางสุทธิรา หงษ์เจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมการดำเนินการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2567 และการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ผ่านระบบ Video Conference (Zoom Meeting) จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ DOC อาคาร สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะทำงาน ร่วมชี้แจงวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมดังกล่าว

ติดต่อเรา