ประเมินผลการพัฒนางาน (PA) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

วันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง

ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมด้วยคณะกรรมการอีก 2 ท่าน ได้แก่ นางสุทธิรา หงษ์เจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง และนายก้องภูมิ เจริญราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ร่วมประเมินศึกษานิเทศก์จำนวนทั้งสิ้น 11 ราย วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 8 ราย วิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 3 ราย โดยศึกษานิเทศก์ทั้ง 11 ราย ได้ดำเนินการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นข้อตกลงในการพัฒนางานและรายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)

ติดต่อเรา