ประชุมการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์  บุญยืน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง พร้อมด้วย นางสาววัชราภรณ์  ปัฏนา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง นายปรีชาพล  ทองพลอย  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวพนิตนันท์  เพชรนาค ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวธนพร  กุลสวัสดิ์  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางสาวรัชฎาภรณ์  กฤติยาโชติปกรณ์  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมรับฟังการประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา และโรงเรียนวัดช่องลม เพื่อชี้แจงการดำเนินการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 ณ ห้องประชุมเก้าเจ้าจอง โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา อ.ละอุ่น จ.ระนอง

ติดต่อเรา