กลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวธนพร  กุลสวัสดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
เบอร์โทร : 064-4514261
นางมณวดี  ดุลยรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 089-6539715
นางสาวถลัชนันน์  อินริสพงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 092-6955056
ติดต่อเรา